गुआंगज़ौ आदर्श प्लास्टिक टेक्नोलोजी को।, लिमिटेड

थप्नुहोस्: स।
फोन: + 86-13068870503
Tel: + -0 86-२०-3-89999 79। 75 .7575
फ्याक्स: + -0 86-२०-3-89999 79। 75 .7575
पत्र বিক্রয়@gzidealplastic.com
वेबसाइट: www.plastic-cnc-inication.com

जाँच पठाउनुहोस्